Historie organizace

    Naše organizace byla ustavena 25. ledna roku 1937 na schůzi v hostinci U Červených pod názvem Sportovní rybářský spolek v Říčanech“ (někdy se používal i název „Sportovní rybářský klub v Říčanech“). Předcházelo tomu jednání s Říčanskou obcí ohledně pronájmu rybníku Marvánek, kde spolek chtěl započít s chovem ryb.

    Na ustavující schůzi bylo rozhodnuto, že členové spolku mají zaplatit vstupní poplatek 500 Kč, roční příspěvek pak činil 200 Kč. Tím vznikal členský podíl jednotlivých členů. Zajímavostí bylo, že tento členský podíl bylo možné dědit, nebo jinak nabývat. Takto se například roku 1939 stal členem spolku říčanský řezník Karel Poupě, který nabyl podílu po svém zesnulém švagru Karlu Pokorném. Prozatímním jednatelem byl jmenován Josef Sojka, který byl pověřen rozesláním pozvánek do spolku dalším říčanským sousedům. Stanovy spolku byly zaslány ke schválení zemskému úřadu.

    Říčanská obec vyhověla žádosti rybářů o pronájem Marvánku a přenechala jej spolku na dobu čtyř let, do konce roku 1940. Tento nájem byl obcí po uplynutí 4 let spolku prodloužen. Zároveň byla zajištěna i první násada 35 kg ryb, kterou přislíbil dodat pan Stanislav Boháč. Ryby poskytl zcela zdarma s tím, že mu z prvního výlovu bude náležet stejná váha tržní ryby1.

    Prvním předsedou spolku se stal pan František Kalina, který pracoval jako vrátný ve Vinohradském divadle v Praze a předsedou spolku byl až do své nenadálé smrti v listopadu 1940 (bylo mu 59 let).

    Místem setkávání se stal zmíněný hostinec U Červených na náměstí. Zde se konaly i všechny další schůze spolku až do roku 1944. V následujícím roce se schůze přesunuly do tzv. „spolkové chaty“ na Marvánku. Nábytek a kamna do ní daroval předseda spolku pan Kalina a v červnu roku 1941 byla stavba rozšířena, takže skýtala členstvu potřebné pohodlí pro jednání. Přesto se ještě tři roky scházeli rybáři na tradičním místě U Červených, kde byla v hostinské místnosti i oficiální vývěska spolku1.

    Marvánek nadále zůstával jediným rybníkem, který spolek obhospodařoval. Násada zde činila roku 1939 asi 9.000 kg ryb. Říčanští rybáři měli ale již tehdy k dispozici i vlastní sádky. Teprve daleko později získali naši rybáři možnost nasadit ryby i do dalších rybníků a nádrží v Říčanech a Radošovicích – Mlýnského rybníka, Rozpakova, Srnčího, Jurečka a Bahnivky1.                                                               

    V roce 1978 měl spolek již 160 dospělých členů a 35 členů z řad mládeže.

    Jak je možné, dočíst se v zápisu v kronice města z téhož roku, rybáři se velkou měrou aktivně podíleli nejen na svých spolkových činnostech, ale i na akcích "Z". Zejména pak na výstavbě mateřské školky. Obhospodařovávali 6, většinou chovných rybníků, o výměře přes 11 ha vodní plochy, na kterou vysadili 40.000 ks Kapra, 4.000 ks Úhořího monté, Štiky, Candáty, Cejny, Marény, Líny a nově zkušebně 130 ks Amurů bílých. Podařilo se odchovat 1.000 ks Pstruha obecného. Potýkali se ovšem s vysokým znečištěním vody IV. stupně, způsobeným saponáty, naftou, průmyslovými odpady a odpadními oleji, které mělo negativní vliv na rybí obsádku. V květnu došlo navíc po silném lijáku a krupobití k částečnému porušení sypané hráze jednoho z rybníků. Musela být uvolněna stavidla a unikla tak většina rybí obsádky. V druhé polovině roku pak členové společně s pracovníky technických služeb pracovali na opravě hráze. V červnu byla rybářům schválena v rámci akce "Z" stavba nové klubovny se skladem, se kterou se taktéž započalo2.

Informace volně převzaty z následujících zdrojů:

1    Jukl J., Říčanští rybáři, Říčanský kurýr 11/2011 str. 66                                                  2   Obecní kronika města Říčany str. 354 a 355

 

Současnost organizace

    V současnosti, tedy v roce 2019, má ČRS MO Říčany, z.s., celkem 519 dospělých členů, 4 členy z řad mládeže a 55 dětí. Ve spolupráci s 1. ZŠ Říčany vede rybářský kroužek, který aktivně navštěvuje 15 dětí.

    Hospodaříme na téměř 18 ha vodních ploch. V roce 2017 jsme pro veřejnost otevřeli atraktivní rybářský revír na revitalizovaném Mlýnském rybníce a sportovní rybolov zajišťujeme i na rybníku Jureček. V rámci produkce ryb z vlastní výroby zajišťujeme zarybnění obou sportovních revírů. Od roku 2013 se spolupodílíme na revitalizaci obhospodářovávaných vodních ploch, které vlastní město, nebo revitalizujeme vlastní nádrže s cílem zajistit sportovním rybářům co nejpestřejší druhové zastoupení rybích obsádek.

    Aktivně spolupracujeme s Městem Říčany jeho jednotlivými organizačními složkami, Sborem dobrovolných hasičů a Městskou policií. Jsme součástí krizové povodňové komise, která koordinovala činnost jednotlivých složek při povodních v roce 2010 a 2013.

V na podzim roku 2019 jsme byli osloveni Českou televizí s nabídkou spolupráce na natáčení pořadu Zázraky přírody. Výlov Hubačova byl pro Vláďu Kořena a Maroše Kramára "výkonostní a adrenalinový" zážitek.

 

odkazy

Český rybářský svaz:            

www.rybsvaz.cz

Středočeský územní svaz:      

www.crs-sus.cz

Město Říčany:                        

www.info.ricany.cz