Informace

Děkujeme městu Říčany za poskytnutí grantu na provoz v roce 2019

Již více než deset let funguje ve spolupráci s 1. ZŠ v Říčanech kroužek dětí, které mají zájem o rybařinu a přírodu. Své zkušenosti pomáhají předávat dětem dva dlouholetí členové říčanské organizace.

Naší líhní mladých rybářů a rybářek prošlo několik desítek dětí, z nich dokonce některé začaly studovat Střední rybářskou školu v Třeboni. Našim cílem je děti motivovat nejen pro rybaření, ale i vztahu k přírodě jako takové.

Proto mládež, při pobytu u vody, upozorňuji na různé projevy přírody a vztahu nás lidí k ní. Ať se jedná o ryby, obojživelníky, ptáky, hmyz či rostliny. Tyto aktivní pobyty u vody prožíváme s dětmi v okolí rybníka Marvánek a v areálu místní organizace, od jara do pozdních podzimních dní. V chladných měsících studujeme v teple školní třídy 1. ZŠ na Masarykově náměstí. Děti učíme teorii, týkající se pravidel rybářského řádu, probíráme různé techniky rybolovu, druhy ryb, jejich výskyt a projevy. Je pravdou, že děcka nejvíc baví pobyt u vody, ale teorie práv a povinností rybáře je také velice důležitá.

V průběhu lovné sezóny vždy pořádá naše organizace rybářské závody, kterých se rybářský kroužek pravidelně zúčastňuje, a mladí rybáři jsou za své snažení odměněni. Nikdo neodejde s prázdnou. Pro nejlepší jsou připraveny pruty, navijáky a ostatní obdrží nějakou rybářskou drobnost a sladkost.

Jsem velice rád, že je stále zájem dětí o rybaření a přírodu.

Závěrem bych poděkoval 1. ZŠ Masarykovo nám., za propůjčení třídy v zimních měsících, městu Říčany za podporu místní rybářské organizace pomocí grantů, ze kterých čerpáme prostředky právě pro mladé začínající rybáře a rybářky a na závěr obětavým vedoucím rybářského kroužku panu Jaroslavu Hladovi a panu Zdeňku Habšudovi za jejich trpělivost a výdrž s dětmi.

 

Kontakty pro nové zájemce do rybářského kroužku jsou: J. Hlad – tel: 323 632 333 - večer

                                                                                                       Z. Habšuda – tel: 607 930 709

Z rybářským pozdravem „Petrův Zdar"                                                          Pavel Novák, předseda organizace

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,
c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,
h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,
i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

 

Na základě novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

Místní organizace Českého rybářského svazu Říčany, díky dotaci na provoz, využila finanční prostředky z grantu na podporu práce s mládeží, revitalizaci části areálu a nákup zařízení a pomůcek pro naši činnost.

Z prostředků byly financovány úpravy rybníků a sádek v areálu MO, především rybníku "C" včetně rekonstrukce vypouštěcích zařízení, pořízení ochranných a pracovních pomůcek např. loveckých holin a nákup kontejneru pro skladování krmných obilovin.

Část finančních prostředků jsme využili na nákup rybí obsádky do rybníka Dobrák v areálu MO. Tento rybník využíváme k hospodářské činnosti, výuce mladých začínajících rybářů a k provozu rybářského kroužku. Pořádáme zde každoročně rybářské závody pro malé rybáře a kromě chycených ryb si každý odnese malou pozornost.

Děkujeme MěÚ Říčany za poskytnutou dotaci, díky které můžeme rozvíjet práci s mládeží a zlepšovat činnost našeho spolku.

 

Ministerstvo zemědělství vydalo dne 11.4.2016 vyhlášku č. 123/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb.). Tuto prováděcí vyhlášku někdy označujeme jako „Rybářský řád“, protože upravuje podrobnosti výkonu rybářského práva. Za dobu od vydání vyhl. č. 197/2004 Sb. (tedy od roku 2004) praxe postupně ukázala slabší místa této úpravy. Připomínkového řízení před vydáním novely se ČRS svými zástupci účastnil velmi aktivně a připravil řadu návrhů; ne všechny byly akceptovány, nicméně některé významnější ano. Novela nabývá účinnosti dnem 16.6.2016, vyjma ustanovení § 10 (zavedení krátkodobých rybářských lístků); tato úprava nabývá účinnosti od 1.1.2017. Takže:

- jsou poněkud upraveny vyžadované předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce. Tato změna se však do hospodaření na našich revírech nijak neprojeví (§ 6 odst. 1). Rovněž se to týká prokazování předpokladů pro výkon rybářské stráže (§ 19 odst. 1).

- pro uživatele revírů a zejména pro rybářské hospodáře je významnou změnou úprava, podle níž při stanovení způsobu hospodaření v rybářském revíru rybářský orgán určí zejména minimální množství vysazovaných ryb pro jednotlivé kalendářní roky podle druhu a množství ryb v uvedené věkové kategorii (§ 7 odst. 1 písm. a/). Je tedy rozumně stanoveno minimální množství vysazovaných ryb, nikoliv zcela přesné množství nebo dokonce maximální přípustné množství.

- rybářský lístek je vydáván obecními úřady pro celé území ČR na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku od jeho vydání. S účinností od 1.1.2017 bude vydáván obecními úřady rybářský lístek také na dobu na 30 dní od jeho vydání; jeho cena není dosud stanovena, je nutné doplnění zákona o správních poplatcích; uvažuje se o ceně 200 Kč.). Pro vydání tohoto krátkodobého rybářského lístku není třeba prokazovat kvalifikační předpoklady a předkládat o tom osvědčení. Tento rybářský lístek ovšem neopravňuje k tomu, aby na jeho základě byl následně vydán rybáři dlouhodobý rybářský lístek; k prvnímu dlouhodobému rybářskému lístku bude i nadále třeba předložit osvědčení o získané kvalifikaci (§ 10).

- v mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru byla zvýšena nejmenší lovná míra kapra obecného na 40 cm. Tato úprava v podstatě uvedla stav právní do souladu se stavem faktickým, protože převážná část uživatelů revírů tuto zvýšenou míru kapra na svých revírech vyžadovala úpravou BPVRP. Návrhy na stanovení nejvyšší přípustné lovné míry kapra (viz  K 70) není možné akceptovat, protože zákon o rybářství ( § 13 odst. 11 písm. c/) zmocňuje vyhlášku pouze ke stanovení nejmenší, nikoliv však největší lovné míry ryb; znamená to, že by nejdříve muselo dojít ke změně zákona o rybářství.

- významná změna ! Zrušeno bylo ustanovení o tom, které časy doby lovu se posuzují podle letního času a které podle středoevropského času (§ 12 odst. 3). Dosavadní velmi diskutované a různým výkladům podléhající ustanovení je tedy zrušeno a pro rybáře to situaci velmi zjednodušuje. Bude-li vůbec ještě platit tzv. letní čas, rybář jako každý občan, si nařídí hodinky podle toho času, který zrovna platí, pak se podívá do § 12 odst. 1,2 vyhlášky a může jít lovit.

- další podstatná změna. Je zavedeno všeobecné hájení všech druhů ryb v pstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince. Většinu rybářů to ale nepřekvapí, opět jde v podstatě o respektování faktického stavu.

- Pozor! V mimopstruhových revírech je od 1. ledna do 15. června nově hájen okoun říční (§ 13 odst. 3). Dramatický pokles výskytu této ryby na některých revírech si toto opatření vyžaduje.

- velice jsme přivítali úpravu povolených způsobů lovu v mimopstruhovém revíru. Dosavadní znění bylo nesrozumitelné, ale nyní je už jasno, že lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním  je povolen jen v době od 16. června do 31. prosince (§ 16 odst. 1).

- drobné změny doznala i úprava zkoušky rybářské stráže, kde je stanoveno, že uchazeč musí odpovědět správně nejméně na 70 % otázek v každé ze tří tematických oblastí. Že by téměř zbytečné ustanovení? Vždyť naši uchazeči o funkci rybářské stráže chodí ke zkouškám jistě připraveni výtečně.

- nově je vyhláškou stanovena povinnost pořadatele nejpozději 7 pracovních dní před konáním zkoušek na rybářského hospodáře a jeho zástupce a zkoušek pro výkon funkce rybářské stráže zaslat ministerstvu informaci o termínu a místu konání. Z tohoto znění vyplývá, že se tato povinnost nevztahuje na školení a zkoušky pro získání osvědčení o získané kvalifikaci pro získání prvního rybářského lístku.

JUDr. Alexander Šíma, předseda ČRS z. s.