Informace

Naše oprganizace se jako v předchozích letech ucházela o získání grantu MěÚ Říčany v akci Provoz 2020. V rámci vyhodnocení nám byla přidělena částka 95.700 Kč.

Vzhledem k odbahňovacím pracem na rybníku Rozpakov, který využíváme k hospodářským účelům - chovu ryb v roce 2019 a 2020 jsme požádali MěÚ Říčany o poskytnutí kompenzace za nemožnost tuto vodní plochu využívat. Zastupitelstvo naší žádosti vyhovělo a poskytlo nám 164.603 Kč, což je 1/2 vyčíslených ztrát za 1 produkční rok využívání této vodní plochy.

Rádi bychom touto cestou poděkovali MěÚ Říčany a Zastupitelům města Říčany, kteří nám finanční prostředky poskytli.Více zde: https://crsricany.webnode.cz/novinky/

Naše oprganizace se jako v předchozích letech ucházela o získání grantu MěÚ Říčany v akci Provoz 2020. V rámci vyhodnocení nám byla přidělena částka 95.700 Kč.

Vzhledem k odbahňovacím pracem na rybníku Rozpakov, který využíváme k hospodářským účelům - chovu ryb v roce 2019 a 2020 jsme požádali MěÚ Říčany o poskytnutí kompenzace za nemožnost tuto vodní plochu využívat. Zastupitelstvo naší žádosti vyhovělo a poskytlo nám 164.603 Kč, což je 1/2 vyčíslených ztrát za 1 produkční rok využívání této vodní plochy.

Rádi bychom touto cestou poděkovali MěÚ Říčany a Zastupitelům města Říčany, kteří nám finanční prostředky poskytli.Více zde: https://crsricany.webnode.cz/novinky/

Naše oprganizace se jako v předchozích letech ucházela o získání grantu MěÚ Říčany v akci Provoz 2020. V rámci vyhodnocení nám byla přidělena částka 95.700 Kč.

Vzhledem k odbahňovacím pracem na rybníku Rozpakov, který využíváme k hospodářským účelům - chovu ryb v roce 2019 a 2020 jsme požádali MěÚ Říčany o poskytnutí kompenzace za nemožnost tuto vodní plochu využívat. Zastupitelstvo naší žádosti vyhovělo a poskytlo nám 164.603 Kč, což je 1/2 vyčíslených ztrát za 1 produkční rok využívání této vodní plochy.

Rádi bychom touto cestou poděkovali MěÚ Říčany a Zastupitelům města Říčany, kteří nám finanční prostředky poskytli.Více zde: https://crsricany.webnode.cz/novinky/

Naše oprganizace se jako v předchozích letech ucházela o získání grantu MěÚ Říčany v akci Provoz 2020. V rámci vyhodnocení nám byla přidělena částka 95.700 Kč.

Vzhledem k odbahňovacím pracem na rybníku Rozpakov, který využíváme k hospodářským účelům - chovu ryb v roce 2019 a 2020 jsme požádali MěÚ Říčany o poskytnutí kompenzace za nemožnost tuto vodní plochu využívat. Zastupitelstvo naší žádosti vyhovělo a poskytlo nám 164.603 Kč, což je 1/2 vyčíslených ztrát za 1 produkční rok využívání této vodní plochy.

Rádi bychom touto cestou poděkovali MěÚ Říčany a Zastupitelům města Říčany, kteří nám finanční prostředky poskytli.Více zde: https://crsricany.webnode.cz/novinky/

Naše oprganizace se jako v předchozích letech ucházela o získání grantu MěÚ Říčany v akci Provoz 2020. V rámci vyhodnocení nám byla přidělena částka 95.700 Kč.

Vzhledem k odbahňovacím pracem na rybníku Rozpakov, který využíváme k hospodářským účelům - chovu ryb v roce 2019 a 2020 jsme požádali MěÚ Říčany o poskytnutí kompenzace za nemožnost tuto vodní plochu využívat. Zastupitelstvo naší žádosti vyhovělo a poskytlo nám 164.603 Kč, což je 1/2 vyčíslených ztrát za 1 produkční rok využívání této vodní plochy.

Rádi bychom touto cestou poděkovali MěÚ Říčany a Zastupitelům města Říčany, kteří nám finanční prostředky poskytli.

 

Rada ČRS zveřejnila na svých webových stránkách 7.5. 2020 pracovní návrh znění nových stanov (1) a dala možnost veřejnosti a organizacím tento materiál připomínkovat do 29.5. 2020. Po 10 dnech doplnila na webu určitou část informací (2).

Z našeho pohledu se jedná o velmi zásadní dokument a proto jsme 26.5. svolali mimořádnou výborovou schůzi za přítomnosti členů dozorčí komise a veškeré aspekty návrhu prodiskutovali. Následně jsme naše připomínky v termínu zaslali Radě ČRS a Středočeskému územnímu svazu (3). SÚS za sebe vydal 31.5. oficiální stanovisko k předkládanému návrhu (4).

Předpokládáme, že se Rada ČRS bude zaslanými podněty zabývat, na naše dotazy odpoví a návrh bude přepracován.

(1) https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/649-navrhy-na-zmenu-stanov-crs

(2) https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/654-vyjadreni-crs-k-doposud-obdrzenym-komentarum-a-pripominkam-k-pracovnimu-navrhu-na-zmeny-stanov-crs

(4) https://www.crs-sus.cz/1/328/stanovisko-vyboru-sus-k%C2%A0pracovnimu-materialu-%E2%80%93-zmena-stanov-crs

(3) 

Dne 26.5. 2020 se Výbor ČRS MO Říčany společně s členy Dozorčí komice MO zabýval „Pracovní verzi Návrhu na změnu Stanov ČRS“, body v něm obsaženými a informacemi o CIS, který ČRS plánuje vytvořit. Po rozsáhlé diskusi k těmto zásadním materiálům zasíláme níže uvedené dotazy, stanoviska, připomínky a podměty za ČRS MO Říčany.

CIS

 1. Jak probíhá veřejná diskuse o tom, zda a jak má CIS v rámci ČRS vypadat, jaké funkcionality obsahovat a jaká data a informace má shromažďovat?
 1. Z jakých základních informací a dílčích systému jsou sbírány podklady pro zhotovení zadávací dokumentaci CIS? Na základě jakých vstupů je určováno jaké moduly a funkcionality má CIS obsahovat?
 1. Jak je počítáno se začleněním již existujících informačních systémů a jak probíhá sběr informací a komunikace směrem k organizacím, které tyto systémy využívají?
 1. Kdo se účastní základní zadávací studie o potřebách CIS v rámci ČRS a jak je zajištěna odbornost členů týmu?
 1.  Kolik bude tvorba této zadávací dokumentace stát a z jakých zdrojů bude hrazena?
 1. Kdo bude dodavatelem systému CIS a na základě jakých kritérií bude vybrán?
 1. S jakou finanční částkou je počítáno v rámci vytvoření a zprovozní CIS?
 1. Z jakých interních zdrojů bude CIS ČRS financován pokud nebude úspěšná žádost o dotaci EU, jak na něm budou participovat jednotlivé organizace?
 1. Jakou podporu poskytne ČRS svým jednotlivým organizacím a územním svazům v případě, že CIS vytvoří a uvede do provozu – školení, IT vybavení, obnova softwaru?
 1. Kdo bude financovat nutné výdaje spojené s běžným provozem CIS a z jakých zdrojů budou financovány?
 1. Jak bude stanovena pověřená osoba místní organizace, která bude mít na starosti vedení evidence členů a jak je koncipován provozní řád, podle kterého má provádět operace s CIS?
 1. Jak bude odměňována pověřená osoba za práce spojené s CIS na úrovni místních organizací?
 1. Kdo bude mít do CIS přístup a jak bude s daty nakládat?
 1. V jaké fázi je tvorba provozního řádu pro CIS?
 1. Proč je v rámci změny Stanov ČRS zapracovávána již nyní změna CIS, když CIS není v provozu a není ani vytvořena jasná podoba funkcionalit, jednotlivých modulů systému, ani provozní řád a v rámci Stanov je poznámka, že tuto část bude třeba změnit, až bude CIS hotov?

 

Sjednocení výše brigádní povinnosti a nakládání s prostředky takto vybranými

 1. Nesouhlasíme s převedením pravomoci rozhodovat o výši Náhrady za brigádní povinnost z jednotlivých organizací na Republikový sněm ČRS a s jediným možným splněním brigádní povinnosti – finanční úhradou pro všechny členy.
 1. Návrh na zpětné proplácení „fyzické práce“ aktivních členů po tom, co brigádní povinnost uhradí, se nám jeví jako byrokraticky nadbytečný a nerealizovatelný. Ve výsledku to pro ně může být demotivující a organizace o ně přijde. Kdo poté bude vykonávat práce spojené s jejich chodem a zabezpečením prací, které jsou nutné např. pro rybochovnou činnost?
 1. Nesouhlasíme s převáděním prostředků získaných zaplacením brigádní povinnosti na ČRS, potažmo Územní svazy. Chceme, aby tyto prostředky zůstávaly jednotlivým organizacím jako doposud a ty si následně samostatně rozhodovaly o jejich využití v plné výši.
 1. Prostředky z brigád jsou již nyní plně využívány jednotlivými organizacemi v plné výši, tvoří značný podíl na straně příjmů organizací, jedná se o stabilní příjem, se kterým organizace v rámci přípravy rozpočtu počítají a jeho výpadek by zásadně omezil možnost fungování místních organizací a jejich činnosti.
 1. Organizace vzhledem k znalosti vlastních potřeb již nyní dokáží specifikovat výši náhrady, která je vždy schválena členskou schůzí, tudíž je pod veřejnou kontrolou.
 1. Jsme ovšem připraveni zúčastnit se veřejné diskuse o přínosech/negativech sjednocení částky za brigádní povinnost, aby se odbourala negativa spojená s ekonomickou fluktuací jednotlivých členů. Pokud by výsledkem diskuse napříč ČRS byl návrh na sjednocení brigádní povinnosti a její následné schválení, trváme při tom na výše uvedeném stanovisku, tedy aby celá finanční částka za splnění brigádní povinnosti náležela organizaci, která ji vybrala a nebyla dále nikam postupována, ani přerozdělována.
 1. Kdo by v případě jednotného stanovení finanční částky za splnění brigádní povinnosti posuzoval, zda takto centrálně stanovená suma nebude ekonomicky neúměrně zatěžovat jednotlivé členy ČRS?
 1. Jaký cíl má odvádění prostředků na jedno místo a kdo z něj bude mít prospěch na úkor koho, vzhledem k tomu, že se jedná dle našeho odhadu o sumy v řádech milionů korun?
 1. Jak by měl vypadat potenciální klíč pro přerozdělení prostředků, na základě jakých kritérií bude stanoven, kdo bude připravovat podklady pro jeho stanovení a jak by k němu probíhala veřejná diskuse a příprava?

 

Převedení kárného řízení na Územní svazy

 1. K převedení Kárných řízení na kárný orgán, nebo kárný senát nemáme zásadní výhrady.
 1. Kdo a podle jakých kritérií určil částku vratné kauce ve výši 2.500 Kč, když doposud žádná takováto částka na úrovni organizací nebyla vybírána? Na jaké účely bude v případě schválení využívána?
 2. Jakým způsobem bude při tzv. zkráceném řízení zajištěna transparentnost a oprávněnost udělení trestu?
 1. Kdo bude sestavovat a schvalovat „Sazebník trestů“, dle kterého by byly jednotlivé tresty udělovány?

 

Hostování členů SHMO

K možnosti hostování člena SHMO v jiné organizaci nemáme výhrady.

 

V rámci schůze jsme také diskutovali o formě zveřejnění přípravy změn Stanov, CIS a komunikaci směrem k jednotlivým organizacím. Z diskuse vyplynulo následující:

Příprava, zveřejnění a možnost projednání připomínek k zveřejněnému materiálu v nás vzbuzují značnou nedůvěru a pocit nejasné budoucnosti. Celkový přístup navozuje pocit, kdy je z jednotlivých organizací přenášena rozhodovací pravomoc na centrální úroveň jako by tuto část fungování nezvládaly. ČRS je organizace, která je tvořena odspodu vlastní činností jednotlivých spolků, které vykonávají gro všech aktivit a ČRS je na nich postavena. Organizace jsou schopny samostatně vyhodnocovat rizika i přínosy své činnosti a Rada ČRS má být orgánem, který jim toto usnadňuje, a neměla by přinášet snahy o navýšení byrokracie a nevykazovat snahu o centralizaci.

Bohužel iniciativu posledních let vnímáme negativně v tom smyslu, že vlastní samostatnost organizací je postupně potlačována na úkor centralizace bez možnosti samostatně ovlivňovat vlastní vývoj. Poslední návrh tomuto jasně napovídá. Dokument jako jsou Stanovy ČRS je zásadním podkladem pro fungování a měla by k němu probíhat především široká diskuse napříč místními organizacemi, které ČRS tvoří.

Pokud jsou změny připravovány, je v pořádku, že po termínu pro zaslání změn a připomínek ke změně Stanov je stanovena roční lhůta pro přípravu pracovního návrhu Stanov. Co je však nepochopitelné je lhůta pro připomínkování připraveného materiálu, který je zveřejněn 6. května a ukončení připomínkování je stanoveno na 29. května. Takovýto krok vnímáme silně nekorektně vůči složkám ČRS, kterých se toto bezprostředně týká – místním organizacím, které nemají ani možnost zamýšlené změny diskutovat ve výborech a se svými členy. Chabě se poté tváří snaha o vysvětlení zamýšlených změn, která je zveřejněna 18. května, evidentně po značném rozhořčení ze strany jednotlivých organizací a aktivních členů, kteří se o dění v ČRS zajímají. Celkový přístup Rady vyvolává značné pochyby o zájmu o tomto zásadním materiálu otevřeně diskutovat a vykazuje znaky klientelismu a alibismu včetně následných kroků, které předjímají další vývoj ve stylu „Vše je již připraveno a my si to nyní schválíme“. Tyto změny v nás vzbuzují dojem scénáře, který má ČRS rozštěpit na menší celky, případně povede k zániku některých organizací a postupnému rozdrobení ČRS jako jednotného celku.

Místní organizace mají právo na to, vyjádřit se k pravidlům jak budou v budoucnu fungovat a kam směřovat a centralizace rozhodovacích pravomocí a nárůst byrokracie, která funkcionáře místních organizací dusí, potažmo nekorektní styl komunikace není krok správným směrem.

Za členy výboru a Dozorčí komise ČRS MO Říčany

Pavel Novák      Ing. Martin Vosátka        Vladimír Šourek

Předseda MO    Místopředseda MO           Jednatel MO

 

Místní organizace českého rybářského svazu, díky dotaci na provoz, využila finanční prostředky na drobné úpravy rybníků a sádek v areálu. Nakoupili jsme pšenici a pšeničnou zadinu, kterou krmíme obsádku na rybnících. Část finančních prostředků bylo použito na nákup nového nářadí a náhradních dílů ke křovinořezům, které plně využijeme při spolkových brigádách po celý rok a velice nám usnadní práci.

Část finančních prostředků jsme využili na nákup rybářských potřeb pro naše nejmenší rybáře. Zakoupilo se vybavení pro rybářský kroužek, které se hojně využívá při výuce nových rybářů.                                                                                                                         

Další prostředky byly vynaloženy na nájemné MěÚ Říčany za rybníky a pozemky v nájmu a na zaplacení faktury za elektřinu.

Také bylo investováno do nákupu stlačeného kyslíku v tlakových láhvích, který se využívá v rámci výlovů a pro přepravu ryb.

Dále jsme využili finanční prostředky na nákup lovících, brodících holínek a rukavic, které jsme v plné míře použili při výlovech rybníků.

V neposlední řadě jsme také využili finanční prostředky na nákup dravých ryb (štika, candát), které jsme vysadili do říčanských rybářských revírů, pro zpestření lovu ryb na udici, pro rybářskou veřejnost.

Veškeré náklady na provoz jsme doložili fakturami k vyúčtování dotace.

K propagaci dotace na provoz jsme využili místní periodikum „ Říčanský KURÝR“, naše webové stránky a vývěsní tabuli MO na Masarykově náměstí v Říčanech.

V závěru bychom rádi ještě jednou poděkovali MěÚ Říčany za poskytnutou dotaci v celkové výši 95.700 Kč, díky které můžeme vynaložit více peněz na děti a mládež, dále zvelebovat okolí rybníků a v neposlední řadě vylepšovat životní prostředí kolem nás.

Těšíme se na další spolupráci.

Pavel Novák, předseda MO Říčany

DODATEK Č. 1 K POPISŮM REVÍRŮ NA ROK 2020

Žádáme všechny držitele mimopstruhových a pstruhových celorepublikových, celosvazových a Středočeských územních povolenek, aby si ke dni 1.1.2020 ze stávajících soupisů revírů na rok 2020 - 2021 vyškrtli revír:

411 189 – Salakvarda (RMV) - MO Smečno                       1,1 ha

(Územní popisy str. 61, celosvazové MP popisy str. 113).

 

Tuto informaci obdržel Středočeský ÚS až po vytištění popisů revírů na rok 2020 -2021.

 

411 984           STRŽENÝ – Středočeský územní svaz                                 7 ha

V popisu revíru prosíme vyškrtnout věty: Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.).

(Územní popisy str. 51, celosvazové MP popisy str. 105).

 

Dále žádáme o doplnění následujících revírů do stávajících MP soupisů. Tyto revíry byly převedeny ze pstruhových na mimopstruhové a rozhodnutí orgánu státní správy rybářství SÚS obdržel až po vytištění popisů revírů na rok 2020-2021.

411 201                 CHOTÝŠANKA 1 – MO Vlašim                            12 km5 ha

Přítok Blanice Vlašimské – Sázavy. Od ústí do Blanice Vlašimské u obce Libež až k hrázi Smykovského rybníka nad mostem státní silnice Benešov–Vlašim na ř. km 11,85. Rybníky a nádrže ležící na toku a přítocích nejsou součástí revíru. Všechny přítoky Chotýšanky 1 a dále přítoky Blanice Vlašimské – potoky Polánecký a Brodec, které patří též k revíru, jsou chráněnou rybí oblastí, určenou k chovu lososovitých ryb a ryb zařazených mezi druhy silně a kriticky ohrožené – lov ryb zakázán.

411 202            CHOTÝŠANKA 2 – Středočeský územní svaz        20 km4 ha

Přítok Blanice Vlašimské, Sázavy, Vltavy.

Od konce vzdutí rybníka Smykov v k. ú. Městečko až k pramenům. Rybníky a nádrže na povodí nejsou součástí revíru. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
 

Dále žádáme o doplnění následujícího revíru do stávajících P soupisů.

413 016           LABE 17 P – MO Kostelec nad Labem         3 km 1 ha

Revír tvoří spojnice Křenecké tůně a Starého řečiště Labe v k. ú. Kostelec nad Labem.

 

OMLOUVÁME SE A PŘEJEME PETRŮV ZDAR!

Děkujeme městu Říčany za poskytnutí grantu na provoz v roce 2019

Již více než deset let funguje ve spolupráci s 1. ZŠ v Říčanech kroužek dětí, které mají zájem o rybařinu a přírodu. Své zkušenosti pomáhají předávat dětem dva dlouholetí členové říčanské organizace.

Naší líhní mladých rybářů a rybářek prošlo několik desítek dětí, z nich dokonce některé začaly studovat Střední rybářskou školu v Třeboni. Našim cílem je děti motivovat nejen pro rybaření, ale i vztahu k přírodě jako takové.

Proto mládež, při pobytu u vody, upozorňuji na různé projevy přírody a vztahu nás lidí k ní. Ať se jedná o ryby, obojživelníky, ptáky, hmyz či rostliny. Tyto aktivní pobyty u vody prožíváme s dětmi v okolí rybníka Marvánek a v areálu místní organizace, od jara do pozdních podzimních dní. V chladných měsících studujeme v teple školní třídy 1. ZŠ na Masarykově náměstí. Děti učíme teorii, týkající se pravidel rybářského řádu, probíráme různé techniky rybolovu, druhy ryb, jejich výskyt a projevy. Je pravdou, že děcka nejvíc baví pobyt u vody, ale teorie práv a povinností rybáře je také velice důležitá.

V průběhu lovné sezóny vždy pořádá naše organizace rybářské závody, kterých se rybářský kroužek pravidelně zúčastňuje, a mladí rybáři jsou za své snažení odměněni. Nikdo neodejde s prázdnou. Pro nejlepší jsou připraveny pruty, navijáky a ostatní obdrží nějakou rybářskou drobnost a sladkost.

Jsem velice rád, že je stále zájem dětí o rybaření a přírodu.

Závěrem bych poděkoval 1. ZŠ Masarykovo nám., za propůjčení třídy v zimních měsících, městu Říčany za podporu místní rybářské organizace pomocí grantů, ze kterých čerpáme prostředky právě pro mladé začínající rybáře a rybářky a na závěr obětavým vedoucím rybářského kroužku panu Jaroslavu Hladovi a panu Zdeňku Habšudovi za jejich trpělivost a výdrž s dětmi.

 

Kontakt pro nové zájemce do rybářského kroužku je Z. Habšuda – tel: 607 930 709

Z rybářským pozdravem „Petrův Zdar"                                                          Pavel Novák, předseda organizace

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,
c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,
h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,
i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

 

Na základě novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

Místní organizace Českého rybářského svazu Říčany, díky dotaci na provoz, využila finanční prostředky z grantu na podporu práce s mládeží, revitalizaci části areálu a nákup zařízení a pomůcek pro naši činnost.

Z prostředků byly financovány úpravy rybníků a sádek v areálu MO, především rybníku "C" včetně rekonstrukce vypouštěcích zařízení, pořízení ochranných a pracovních pomůcek např. loveckých holin a nákup kontejneru pro skladování krmných obilovin.

Část finančních prostředků jsme využili na nákup rybí obsádky do rybníka Dobrák v areálu MO. Tento rybník využíváme k hospodářské činnosti, výuce mladých začínajících rybářů a k provozu rybářského kroužku. Pořádáme zde každoročně rybářské závody pro malé rybáře a kromě chycených ryb si každý odnese malou pozornost.

Děkujeme MěÚ Říčany za poskytnutou dotaci, díky které můžeme rozvíjet práci s mládeží a zlepšovat činnost našeho spolku.

 

1 | 2 >>